Hiển thị Top bài viết có lượt xem nhiều nhất

Để hiển thị TOP bài viết có lượt xem cao nhất trên WordPress, bạn có thể sử dụng một số plugin có sẵn hoặc tự viết code. Dưới đây là cách để lấy 3 bài viết có lượt xem cao nhất trên WordPress bằng 2 cách.

Đầu tiên cần cho hiển thị lượt xem ở bài viết

Hiển thị lượt xem

Để hiển thị số lượt xem bài viết trên WordPress, bạn có thể sử dụng một plugin có sẵn hoặc tự viết code. Dưới đây là một số cách để hiển thị lượt xem bài viết trên WordPress:

Sử dụng plugin:

Một số plugin hiển thị lượt xem bài viết phổ biến trên WordPress như:

  • Jetpack: Jetpack là một plugin được cung cấp bởi WordPress.com và cho phép bạn theo dõi lượt xem, thống kê trang web và nhiều tính năng khác.
  • WP-PostViews: WP-PostViews là một plugin miễn phí cho phép bạn hiển thị số lượt xem bài viết của bạn.
  • Post Views Counter: Post Views Counter là một plugin miễn phí và đơn giản để theo dõi lượt xem bài viết của bạn.

Bạn có thể tìm thấy các plugin này bằng cách truy cập vào trang quản trị WordPress và chọn “Add New” trong menu “Plugins”.

Tự viết code:

Nếu bạn muốn tùy chỉnh và hiển thị số lượt xem bài viết của mình, bạn có thể tự viết code. Bạn có thể thêm mã sau vào tệp functions.php của chủ đề của mình:

function getPostViews($postID){

    $count_key = 'post_views_count';

    $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);

    if($count==''){

        delete_post_meta($postID, $count_key);

        add_post_meta($postID, $count_key, '0');

        return "0 View";

    }

    return $count.' Views';

}
function setPostViews($postID) {

    $count_key = 'post_views_count';

    $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);

    if($count==''){

        $count = 0;

        delete_post_meta($postID, $count_key);

        add_post_meta($postID, $count_key, '0');

    }else{

        $count++;

        update_post_meta($postID, $count_key, $count);

    }

}
Thêm đoạn mã này vào single.php hoặc archive.php để hiển thị số lượt xem bài viết
setPostViews(get_the_ID());

echo getPostViews(get_the_ID());


Đoạn mã trên sẽ thêm một hàm để lưu trữ số lượt xem của bài viết và một hàm để hiển thị số lượt xem. Bạn có thể thêm đoạn mã này vào single.php hoặc archive.php để hiển thị số lượt xem bài viết.

Hiển thị Top bài viết có lượt xem nhiều nhất

Để lấy 3 bài viết có lượt xem cao nhất trên WordPress, bạn có thể sử dụng một số plugin có sẵn hoặc tự viết code. Dưới đây là cách để lấy 3 bài viết có lượt xem cao nhất trên WordPress bằng cách sử dụng code:

Sử dụng plugin:

Một số plugin cho phép bạn hiển thị danh sách bài viết theo thứ tự lượt xem cao nhất. Ví dụ:

  • Top 10: Top 10 là một plugin miễn phí cho phép bạn hiển thị danh sách 10 bài viết có lượt xem cao nhất.
  • WordPress Popular Posts: WordPress Popular Posts là một plugin miễn phí cho phép bạn hiển thị danh sách bài viết phổ biến dựa trên số lượt xem, bình luận hoặc thảo luận.

Bạn có thể tìm thấy các plugin này bằng cách truy cập vào trang quản trị WordPress và chọn “Add New” trong menu “Plugins”.

Tự viết code:

Nếu bạn muốn tùy chỉnh và lấy danh sách bài viết có lượt xem cao nhất, bạn có thể tự viết code. Bạn có thể sử dụng hàm get_posts() để lấy danh sách bài viết và sắp xếp theo lượt xem. Bạn có thể thêm đoạn mã sau vào tệp functions.php của chủ đề của mình

function get_popular_posts($num_posts = 3) {
$args = array(
'post_type' => 'post',
'post_status' => 'publish',
'posts_per_page' => $num_posts,
'meta_key' => 'post_views_count',
'orderby' => 'meta_value_num',
'order' => 'DESC'
);
return get_posts($args);
}

Đoạn mã trên sẽ trả về danh sách 3 bài viết có lượt xem cao nhất. Bạn có thể sử dụng đoạn mã sau để hiển thị danh sách các bài viết này:

<?php $popular_posts = get_popular_posts(3); if ($popular_posts) { echo '<ul>'; foreach ($popular_posts as $post) { setup_postdata($post); echo '<li><a href="'%20.%20<span%20class="hljs-title function_ invoke__">get_permalink() . '">'%20.%20<span%20class="hljs-title function_ invoke__">get_the_title() . '</a></li>'; } echo '</ul>'; } ?>

Đoạn mã trên sẽ hiển thị danh sách 3 bài viết có lượt xem cao nhất dưới dạng danh sách không có thứ tự. Bạn có thể tùy chỉnh mã để hiển thị theo cách bạn muốn.

5/5 - (17 bình chọn)
Bài viết liên quan